AndhraPradesh

25, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

64 KaLalu( కళలు)

‎65 కళలు....


1. వేదములు
(ఋగ్వేదము, యజుర్వేదము, సామవేదము అధర్వణవేదము అను నాల్గు)


2. వేదాంగములు- వేదములకు సంబంధించిన ఆరుశాస్త్రములు
(శిక్షలు. వ్యాకరణము. ఛందస్సు .జ్యోతిషము. నిరుక్తము. కల్పములు )

3. ఇతిహాసములు - రామాయణ,మహాభారత, భాగవతం పురాణాదులు

4. ఆగమశాస్త్రములు- 1. శైవాగమము 2 పాంచరాత్రాగమము 3 వైఖానసాగమము 4 స్మార్తాగమము అని ఆగమములు నాల్గు.

5. న్యాయము: తర్కశాస్త్రమునకు పేరు

6. కావ్యాలంకారములు : సాహిత్యశాస్త్రము

7. నాటకములు

8. గానము (సంగీతం)

9. కవిత్వము ఛందోబద్ధముగ పద్యమునుగాని శ్లోకమునుగాని రచించడము

10. కామశాస్త్రము

11. ద్యూతము (జూదమాడడము): జూదమునకు సంబంధించిన సూక్తములు ఋగ్వేదములో కొన్ని ఉన్నాయి. వీనికే అక్షసూక్తమనియునందురు. కార్తిక శుద్ధ పాఢ్యమినాడు జూదమాడవలయుననియు శాస్త్రవచనములుగలవు. ఇదియు నొకకళ,

12. దేశభాషాజ్ఞానం

13. లిపికర్మ= దేశభాషలకు సంబంధించిన అక్షరములు నేర్పుగ వ్రాయువిధానము.

14. వాచకము = ఏగ్రంధమైననూ తప్పులేకుండ శ్రావ్యముగ నర్థవంతముగ చదువు నేర్పు

15. సమస్తావథానములు: అష్టావధాన, శతావధాన, నేత్రాథానాది, అవధానములలో నైపుణ్యము

16. స్వరశాస్త్రము= ఉచ్ఛ్వాస నిశ్వాసములకు సంబంథించినదై ఇడా పింగళా సుషుమ్న నాడులకు చేరినదై చెప్పబడు శుభాశుభ ఫలబోధకమైన శాస్త్రము,

17. శకునము= ప్రయాణ కాలమున, పక్షులు జంతువులు మానవులు, ఎదురురావడం గూర్చి గాని, ప్రక్కలకు వెళ్ళడం గూర్చి భాషించు భాషణములను గూర్చి, గమనించి తన కార్యము యొక్క శుభాశుభముల నెరుంగునట్టి శాస్త్రము

18. సాముద్రికము= హస్తరేఖలు, బిందువులు, వగైరాలను గుర్తించి శుభాశుభముల నెరుంగజేయు శాస్త్రము

19. రత్నపరీక్ష= నవరత్నాల గురించి వాటి ప్రభావం, వాటి నాణ్యత మొదలగు గుణాల సంపూర్ణజ్ఞానం

20. స్వర్ణపరీక్ష= బంగారమును గుర్తించు జ్ఞానము

21. అశ్వలక్షణము= గుఱ్ఱములకు సంబంధించిన జ్ఞానము

22. గజలక్షణము= ఏనుగులకు సంబంధించిన జ్ఞానము

23. మల్లవిద్య = కుస్తీలు పట్టు విధానము

24. పాకకర్మ= వంటలు

25. దోహళము=వృక్షశాస్త్రము

26. గంధవాదము = వివిధములైన సువాసన వస్తువులు అత్తరు పన్నీరు వంటివి తయారుచేయు నేర్పు

27. ధాతువాదము = రసాయన వస్తువులు నెరుంగు విద్య

28. ఖనీవాద- గనులు వాటి శాస్త్రం .

29. రసవాదము - పాదరసము మొదలైన వానితో బంగారు మొదలైనవి చేయు నేర్పు.

30. అగ్నిస్తంభన - అగ్నిలో కాలకుండ తిరుగాడు రీతి.

31. జలస్తంభన - నీళ్ళను గడ్డగట్టించి, నందులో మెలంగుట.

32. వాయుస్తంభన - గాలిలో తేలియాడు విద్య

33. ఖడ్గస్తంభన - శత్రువుల ఖడ్గాదులను నిలుపుదల జేయు విద్య

34. వశ్యము - పరులను, లోబచుకొను విద్య

35. ఆకర్షణము - పరులను, చేర్చుకొను విద్య,

36. మోహనము - పరులను మోహింపజేయు తెరంగు. వాడుకరి

37. విద్వేషణము - పరులకు విరోదము కల్పించడము,

38. ఉచ్ఛాటనము - పరులను ఉన్నచోటునుంచి వెళ్ళగొట్టడము,

39. మారణము - పరులకు ప్రాణహాని గల్గించడము.

40. కాలవంచనము - కాలముగాని కాలమున పరిస్ధితులు మార్పు గలిగించడము.

41. వాణిజ్యము - వ్యాపారాదులు.

42. పాశుపాల్యము - పశువులను పెంచడములో నేర్పు.

43. కృషి - వ్యవసాయ నేర్పు.

44. ఆసవకర్మ - ఆసవములను, మందులను చేయు రీతి

45. లాపుకర్మ - పశుపక్ష్యాదులను స్వాధీనబరచుకొను రీతి.

46. యుద్ధము - యుద్ధముచేయు నేర్పు.

47. మృగయా - వేటాడు నేర్పు

48. రతికళాకౌశలము - శృంగార కార్యములలో నేర్పు.

49. అద్మశ్యకరణీ - పరులకు కానరాని రితిని మెలంగడము.

50. ద్యూతకరణీ - రాయబార కార్యములలో నేర్పు.

51. చిత్ర - చిత్రకళ

52. లోహా - పాత్రలు చేయి నేర్పు

53. పాషాణ - రాళ్ళు చెక్కడము(శిల్పకళ.

54. మృత్ - మట్టితొ చేయు పనులలో నేర్పు

55. దారు - చెక్కపని

56. వేళు - వెదరుతో చేయు పనులు

57. చర్మ - తోళ్ళపరిశ్రమ.

58. అంబర - వస్త్ర పరిశ్రమ

59. చౌర్య - దొంగతనము చేయుటలో నేర్పు

60. ఓషథసిద్ధి - మూలికలద్వారా కార్యసాధనావిధానము

61. మంత్రసిద్ధి - మంత్రములద్వారా కార్యసాధనము

62. స్వరవంచనా - కంఠధ్వనివల్ల ఆకర్షణము

63. దృష్టివంచన - అంజనవంచన - చూపులతో ఆకర్షణము

64. పాదుకాసిద్ధి - ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలములు తలచినచోటికి ఇంద్రజాలములనెడు గారడీవిద్యజలప్లవన వాక్సిద్ధి, ఘటికాసిద్ధి, ఇంద్రజాల మహేంద్రజాలాఖ్య చతుష్టష్టివిద్యా నిషద్యాయమాన నిరవద్య విద్వజ్ఞాన విద్యోతితే.

18, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

Subramanyastakam


హే స్వామినాథ కరుణాకర దీనబంధో,
శ్రీపార్వతీశముఖపంకజ పద్మబంధో |
శ్రీశాదిదేవగణపూజితపాదపద్మ,
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 1 ||
దేవాదిదేవనుత దేవగణాధినాథ,
దేవేంద్రవంద్య మృదుపంకజమంజుపాద |
దేవర్షినారదమునీంద్రసుగీతకీర్తే,
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 2 ||
నిత్యాన్నదాన నిరతాఖిల రోగహారిన్,
తస్మాత్ప్రదాన పరిపూరితభక్తకామ |
శృత్యాగమప్రణవవాచ్యనిజస్వరూప,
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 3 ||
క్రౌంచాసురేంద్ర పరిఖండన శక్తిశూల,
పాశాదిశస్త్రపరిమండితదివ్యపాణే |
శ్రీకుండలీశ ధృతతుండ శిఖీంద్రవాహ,
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 4 ||
దేవాదిదేవ రథమండల మధ్య వేద్య,
దేవేంద్ర పీఠనగరం దృఢచాపహస్తమ్ |
శూరం నిహత్య సురకోటిభిరీడ్యమాన,
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 5 ||
హారాదిరత్నమణియుక్తకిరీటహార,
కేయూరకుండలలసత్కవచాభిరామ |
హే వీర తారక జయాౙ్మరబృందవంద్య,
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 6 ||
పంచాక్షరాదిమనుమంత్రిత గాంగతోయైః,
పంచామృతైః ప్రముదితేంద్రముఖైర్మునీంద్రైః |
పట్టాభిషిక్త హరియుక్త పరాసనాథ,
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 7 ||
శ్రీకార్తికేయ కరుణామృతపూర్ణదృష్ట్యా,
కామాదిరోగకలుషీకృతదుష్టచిత్తమ్ |
భక్త్వా తు మామవకళాధర కాంతికాంత్యా,
వల్లీసనాథ మమ దేహి కరావలంబమ్ || 8 ||
సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబం పుణ్యం యే పఠంతి ద్విజోత్తమాః |
తే సర్వే ముక్తి మాయాంతి సుబ్రహ్మణ్య ప్రసాదతః |
సుబ్రహ్మణ్య కరావలంబమిదం ప్రాతరుత్థాయ యః పఠేత్ |
కోటిజన్మకృతం పాపం తత్‍క్షణాదేవ నశ్యతి ||

17, నవంబర్ 2012, శనివారం

HOMA AND ABHISHEKHA

HOMA AND ABHISHEKHA 
According to Hindu Dharma, India’s ancient religious practice, certain ritual practices such as homas and abhishekas have the power to attract divine cosmic energy. These sacred ceremonies purify the earth’s atmosphere, uplift the community, and contribute to the health and prosperity of the person.

 A Homa is a holy fire ritual in which various forms of the Divine are invoked into the fire according to Vedic procedure. Special offerings are made into the fire while Sanskrit mantras are chanted. The combination of the powerful energy of the fire and the mantras creates purifying vibrations that are beneficial to all present and also to the entire world.

 Even the damaging effects of natural disaster can be reduced through the performance of homas. Every kind of negative karma can be purified by the sacred fire due to divine grace

Each homa  should be performed strictly according to the Hindu vedic scriptures. Homas are conducted by fully learned and experienced priest/scholars. The ingredients required for each homa is different, but the basic things will be ghee, coconut.

Each homa should be  performed after conducting sankalpa for the specific relief/benefit desired for each individual. During Sankalpa, one must tell their gothra, nakshatra, rashi & name to the vedic pundit/priest so that they can start chanting the mantra. The smoke, which comes out of the homa, is good for health as many ailments associated with breathing, gets cured.


Benefits of Homa
1.Negative effects will be minimized
2.Weak planets are strengthened
3.Disciplined mind, peace of mind
4.Quickness in action and result

An Abhisheka is a pooja involving the bathing of a sacred idol, with pure substances like milk or honey or panchamrutha accompanied by the chanting of specific mantras.

The substances that are poured over the idol also become charged with divine energy. The kumkum and vibhuthi that are used in the abhisheka are given as prasad as these substances contain the full energy of the pooja and transmit the blessings to anyone who touches them.


Homa and its Benefits
1. Sri Ganesha Homa Removes life obstacles, Will give prosperity, health and wealth.
2. Sri Mrutyunjaya Homa Provides spiritual, mental, and physical healing, gives good health.
3. Sri Gayatri Homa Increases spiritual energy and purifies all sins.
4. Sri Suktam Homa Increases prosperity and inner richness on all levels.
5. Sri Saraswati Homa Bestows knowledge, creativity and divine consciousness.
6. Nakshatra Homa Relieves adverse effects from one’s birth star.
7. Nava Graha Homa Relieves adverse effects from the nine planets.
8. Sri Rudra Homa Improves wealth, wisdom, virtue and valor.
9. Sri. Lalita Homa Grants divine grace and spiritual liberation.


Maha Lakshmi Pooja with Sri Sukta Homa – Sri Maha Lakshmi Devi is the form of the Divine Mother who provides Her children with all forms of wealth—wealth of devotion, health, material prosperity and abundance.

During the Sri Sukta Homa, the Sri Suktam, a powerful Vedic hymn, will be Chanted before the sacred homa fire, bringing spiritual blessings and all forms of prosperity.

Rudra Abhisheka – Karthika is the most auspicious month for worshipping Lord Shiva, and Mondays are the most auspicious day of the week for his worship. The four Mondays in the month of Karthika are thus dedicated to the performance of abhisheka to Lord Shiva. These abhishekas bring mental and physical health, long life, and protection from accidents and untimely death.


Maha Mrutyunjaya Homa – The full moon day in the month of Karthika is another very auspicious day for the worship of Lord Siva. When the Maha Mrutyunjaya Homa is performed on this day, many diseases and mental disturbances can be healed.

Perform Maha Mrityunjaya Homa, a very powerful remedy for health problems.

Contact Gavi Gangadhareshwara temple, Gavipuram, Bangalore. They do very good homa, They charge around Rs.1001. Perform Maha Mrityunjaya Homa on Monday or Thursday.


Different types of Homas

Homa for wealth:
i) Maha Lakshmi Homa
ii) Sri Suktha Homa

Homa for health:
i) Maha Mrithyunjaya Homa
ii) Ayushya Homa
iii) Maha Ganapathy Homa
iv) Navagraha Homa

Homa for prosperity, health & wealth
i) Maha Ganapathy Homa

 Homa for long life
i) Sri Rudra Homa
ii) Ayushya Homa
iii) Maha Mrithyunjaya Homa

Homa for delay in marriage
i) Swayamvara Parvathi Homa
ii) Uma Maheshwari Pooja

Homa for job related
i) Lakshmi Kubera Homa
ii) Maha Sudarshana Homa


Homa for educated related
i) Saraswathi Homa
ii) Nakshatra Pooja

Homa for money & business related
i) Maha Ganapathy Homa
ii) Lakshmi Kubera Homa
iii) Maha Lakshmi Homa
iv) Rudra Abhishekam

Homa to seek any auspicious results
i) Udaka shanti Pooja


Tila Homa:
Ancestors are invoked in this homa. This homa is performed to please ancestors so that their blessings are always with us to succeed in any endeavors.

Bhoo Varaha Homa
This homa is dedicated to Maha Vishnu. It is performed to remove any ill effects of not constructing a house according to the tenets of Vaastu Sastra, which prescribes various principles and techniques for constructing houses and temples. Houses, which are not built according to these principles, are believed to invite various problems like diseases, marital disharmony, problems in the family, loss in business etc.

Chandi Homa 
This Homa is performed for health, wealth, prosperity, longevity, food, progeny, fame, success, strength, removal of fears, ailments, danger etc.

4, నవంబర్ 2012, ఆదివారం

Scientific Verification of Vedic Knowledge

2, నవంబర్ 2011, బుధవారం

Dwarka, India - 12,000 Year Old City of Lord Krishna Found

Part 1 :Part 2 :Part 3 :Part 4 :Part 5 :

14, అక్టోబర్ 2011, శుక్రవారం

Attla tadiya Nomu

అట్ల తద్ది లేదా అట్ల తదియ తెలుగువారి ముఖ్యమైన పండుగలలో ఒకటి. ఇది ఆశ్వయుజ బహుళ తదియ నాడు జరుపుకొంటారు. "అట్లతద్దె ఆరట్లు ముద్దపప్పు మూడట్లు" అంటూ ఆడ పడుచులకు బంధువులకు ఇరుగు పొరుగులకు వాయినాలివ్వటం పరిపాటి. సాయం సమయమందు వాయినలు, నైవేద్యాలు పూర్తి చేసుకొని గోపూజకు వెళ్ళి, అటునుండి చెరువులలో కాలువలలో దీపాలను వదలి, చెట్లకు ఊయలలు కట్టి ఊగటం చేస్తుంటారు.

పెళ్ళీడు వచ్చిన ప్రతి ఆడపిల్ల కాబోయే భర్త గురించి, రాబోయే వైవాహిక జీవితం గురించి అలాంటి కలలు కనటం సహజం. ఆ కలలు నెరవేరాలని ఎన్నో వ్రతాలు, నోములు చేస్తుంటారు. ప్రతి ఏడాది జరుపుకొనే అట్లతద్ది నోము అందులో ముఖ్యమైనది.

ఆశ్వయుజ మాసంలో దసరా పండుగ తరవాత వచ్చే తదియనాడు ఈ పండుగ జరుపుకొంటారు. అయిదేళ్ళు దాటిన ఆడపిల్లల నుంచి పెద్దల వరకు చేసుకుంటారు. పెళ్ళికాని పిల్లలు మంచి భర్తకావాలని ఈ పూజ చేస్తే, పెళ్ళైనవారు మంచి భర్త దొరికినందుకు, ఆ భర్త ఆరోగ్యంగా ఉండటానికి చేస్తారు. సాధారణంగా- పెళ్ళి అయిన తరవాత పది సంవత్సరాలపాటు తప్పనిసరిగా చేస్తారు. సమాప్తం అయిందనడానికి గుర్తుగా ఉద్యాపన చేస్తారు. అంటే ఆఖరుసారి పూజచేసి పేరంటాలను పిలిచి వాయనాలిచ్చి కన్నులపండుగగా ముగిస్తారు

త్రిలోక సంచారి అయిన నారదుని ప్రోద్బలముతో గౌరీదేవి శివుని పతిగా పొందగోరి తొలుతగ చేసిన విశిస్టమైన వ్రతమే ఈ అట్లతద్ది. స్రీలు సౌభాగ్యము కోసం చేసుకొనే వ్రతమిది. చంద్రారాధన ప్రధానమైన పూజ, చంద్రకళల్లో కొలువైవున్నశక్తి అనుగ్రహం చేత స్రీసౌభాగ్యము పెరుగుతుంది. కుటుంబములో సుఖశాంతులు వర్దిల్లుతాయని శాస్త్రవచనం. ఈ పండగలో అమ్మవారికి అట్లు నైవేద్యముగా పెట్టడములో ఒక అంతర్ధానముంది. నవగ్రహాలలోని కుజుడుకీ అట్లంటే మహాప్రీతి, అట్లను ఆయనకు నైవేద్యముగాపెడితే కుజదోషపరిహారమై సంసారసుఖములో ఎటువంటి అడ్డంకులు రావని నమ్మకము. రజోదయమునకు కారకుడు కనుక ఋతుచక్రం సరిగావుంచి ఋతుసమస్యలు రానివ్వకుండా కాపాడుతాడు. అందువలన గర్భదారణలోఎటువంటిసమస్యలుండవు. మినుములు పిండి, బియ్యము పిండి కలిపి అట్లను తయారుచేస్తారు. మినుములు రాహువునకు, బియ్యము చంద్రునకు సంభందంచిన దాన్యాలు. గర్భదోషాలు తొలగిపోవాలంటే ఈ అట్లనే వాయనముగా ఇవ్వాలి. గర్భస్రావమురాకుండా, సుఖప్రసవం అయ్యేందుకు దోహదపడుతుందికూడా. అందుకే ముత్తయిదువులకు అట్లను వాయనముగా ఇస్తారు. అట్లతద్దిలోని 'అట్ల'కు ఇంతటి వైద్యవిజ్ఞానము నిక్షిప్తం చేయబడివుంది.

వ్రతవిధానము

ఈ రోజు తెల్లవారుఝామునే మేల్కొని శుచి, శుభ్రత తో స్నానమాచరించి, ఉపవాసముండి, ఇంటిలో తూర్పుదిక్కున మంటపము యేర్పాటుచేసి గౌరీదేవి పూజ చేయాలి. ధూప, దీప, నైవేద్యాలు పెట్టి, వినాయక పూజ తర్వాత, గౌరీ స్తోత్రము, స్లోకాలు, పాటలు చదవడమ్, పాడడం చేస్తారు. సాయంత్రం చంద్రదర్సనము అనంతరము శుచియై తిరిగి గౌరీపూజచేసి, 10 అట్లు నైవేద్యముగాపెట్టి, ముత్తైదువులకు అలంకారము చేసి, 10 అట్లు, 10 ఫలాలు వాయనముగా సమర్పించి, అట్లతద్దినోము కధ చెప్పుకొని, అక్షతలు వేసుకోవాలి. ముత్తైదువులకు నల్లపూసలు, లక్కకోళ్ళు, రవిక గుడ్డలు, దక్షినతాంబూలాలు ఇచ్చి భోజనాలుపెట్టి, తామూ భోజనము చేయాలి. 10 రకాల ఫలాలను తినడం, 10 మార్లు తాంబూలం వేసుకోవడం, 10 మార్లు ఊయల ఊగడం, గోరింటాకు పెట్టుకోవడం, ఈపండుగలో విశేషము. దీనినే 'ఉయ్యాలపండగ' అనీ, 'గోరింటాకుపండగ' అనీ అంటారు. ఈపండగ చేయడం వలన గౌరీదేవి అనుగ్రహం తో పెల్లికాని అమ్మాయిలకు గుణవంతుడైన రూపసి భర్తగా లభిస్తాడని, పెళ్ళైనవారికి పిల్లకు కలుగుతారని, ఐదవతనముతోపాటు, పుణ్యము లభిస్తుందని తరతరాలనుంచి వస్తున్న నమ్మకము.(సేకరణ:డా.శేషగిరిరావు-శ్రీకాకుళం)

అట్ట్ల తద్దోయ్ ఆరట్లోయ్
ముద్దపప్పోయ్, మూడట్లోయ్

చిప్ప చిప్ప గోళ్ళు, సింగరయ్య గోళ్ళు
మా తాత గోళ్ళు, మందాపరాళ్ళు


ఈ వ్రతంలో ఒక కథ చదువుతుంటారు. పూర్వం ఒక రాజుకు కావేరి అనే అందమైన కూతురు ఉండేది. ఆమె స్నేహితులతో కలిసి ఈ అట్లతద్ది నోమును ఎంతో భక్తితో ఆచరించింది. అందరికీ అందమైన భర్తలు లభించారు. కావేరికి మాత్రం కురూపులు, వృద్ధులైన పెండ్లికుమారులు తారసిల్లేవారు. కావేరి ఎంతో కలతచెంది అడవికి వెళ్ళి తీవ్రంగా తపస్సు చేసింది. పార్వతీపరమేశ్వరులు ప్రత్యక్షమయ్యారు. వారికి తన బాధ చెప్పుకొంది.

అప్పుడు వ్రతంలో ఆమె చేసిన దోషం వలన అలా జరిగిందని ఆదిదంపతులు వివరించారు. ఆమె నోము నోచే సమయంలో ఉపవాసం వలన నీరసించిపోయింది. ఆమె అన్నలు అది తెలిసి, గడ్డితో మంటపెట్టి అది అద్దంలో చూపించి చంద్రుడని భ్రమింపజేసి ఉపవాసాన్ని విరమింపజేశారు. ఫలితంగా ఆమెకు సరియైన వరుడు దొరకలేదు. ఈ వ్రతాన్ని జాగ్రత్తగా మరొకసారి ఆచరించమని చెప్పి అంతర్థానమయ్యారు పార్వతీ పరమేశ్వరులు. కావేరి మళ్లీ శ్రద్ధా భక్తులతో వ్రతమాచరించింది. ఫలితంగా అందమైన, శౌర్యపరాక్రమాలు కలిగినవాడు భర్తగా లభించాడు- ఈ కథను చదువుకుని ఎంతో భక్తి శ్రద్ధలతో పూజ ముగిస్తారు.

అట్లతద్దిలో పార్వతీ పరమేశ్వరుల్ని పూజించటానికి కారణం అర్ధనారీశ్వరత్వం. సాక్షాత్తూ భగవంతుడే రెండుగా వీడి ప్రకృతి పురుషుడిగా మారాడనీ, ఆ అర్ధ నారీశ్వరంలో నుంచి సమస్త సృష్టి జరిగిందనీ ఇతిహాసాలు చెబుతున్నాయి. అన్యమతాల్లోనూ ఇదే పద్ధతిలో ఉపవాసం ఉండి చంద్రోదయం తరవాత ఉపవాసాన్ని విరమించడం మనం చూడవచ్చు. మతాలు వేరైనా అభిమతం ఒక్కటే అని తెలియజెప్పే ఈ అట్లతదియ నోము మతసామరస్యానికి పెద్దపీట వేస్తుంది.

శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి - తొమ్మిదవ రోజు (Sri Rajarajeswari Devi - 9)


అంబా సృష్టి వినాశ పాలనకరీ ఆర్యా విసంశోభీతా

గాయత్రీ ప్రణవాక్ష రామృతసరః పూర్ణానుసంధీకృతా

ఓంకారీ వినుతా సురార్చిత పదా ఉద్దండ దైత్యాపహా

చిద్రూపీ పరదేవతా భగవతీ శ్రీ రాజరాజేశ్వరిశరన్నవరాత్రి మహోత్సవాలలో అమ్మవారి అలంకారాలలో చివరి రూపం శ్రీ రాజరాజేశ్వరీదేవి. సకల భువన బ్రహ్మాండాలకు రాజరాజేశ్వరీ దేవి ఆరాధ్య దేవత. మహాత్రిపుర సుందరిగా ఈ దేవత త్రిపురాత్రయంలో పూజలందుకుంటుంది. ఈ దేవిని "అపరాజితాదేవి"గా కూడా భక్తులు పూజించే ఆచారం ఉంది. రాజరాజేశ్వరి స్వప్రకాశ జ్యోతి స్వరూపిణి. పరమేశ్వరుడి అంకం అమ్మకు ఆసనం. ఇచ్ఛా, జ్ఞాన, క్రియా శక్తులను ఈ మూర్తి తన భక్తులకు వరాలుగా అనుగ్రహిస్తుంది. ఈమె యోగమూర్తి. మాయా మోహిత మానవ మనోచైతన్యాన్ని రాజరాజేశ్వరీ దేవి ఉద్దీపితం చేస్తుంది. అనంత శక్తి స్వరూపమైన శ్రీ చక్రానికి ఈమె అధిష్టాన దేవత. "ఐం క ఏ ఈల హ్రీం, క్లీం హసకహల హ్రీం సౌ: సకల హ్రీం" అనే మంత్రం జపించాలి. లలితా సహస్రనామం పారాయణ చేసి కుంకుమార్చన చేయాలి. లడ్డూలు నివేదన ఇవ్వాలి. సువాసినీ పూజ చేయాలి. అవకాశం ఉంటే శ్రీ చక్రార్చన చేస్తే మంచిది.

When evil forces gained strength and got the upper hand and embodied themselves as demons and began to destroy the Dharma Setu (Bridge of Dharma). Rajas and Tamas were the most predominant evil qualities in them. They tortured the people in innumerable ways. In such a situation Shri Bhuvaneshwari, Divine Mother assumed divine forms with the names Kumari, Tripura, Kali and Durga and established the age old Dharma by destroying the wicked and protecting the good.

These facts have been explained in Shastras and Puranas. The above were fractional incarnations of Shri Mahadevi just like the incarnations Matsya (fish) and Koorma of Lord Mahavishnu. But Shri Lalitha Devi was the full incarnation of Shri Bhuvaneshwari. After coronation She was called Shri Rajarajeshwari. Her sacred story is as follows:

After the untimely death of his wife Gouri, Lord Rudra renounced all activities and started severe penance. Seeing this Kama the God of Love shot Rudra with his darts of love. Rudra in rage opened his third eye and burnt Kama into ashes. After many years Lord Ganesha made a human form with that ash and placed it before Rudra. Lord Rudra looked at it with compassion and an inert image became a living being. Nandikeshwara initiated him with the holy Rudramanthra. The ash born being repeated the mantra with implicit faith and incessantly prayed Lord Shiva (Rudra). Lord Shiva became highly pleased with him and blessed him with many boons. This being became famous as Bhandasura.

Shrukracharya, the preceptor of demons took him to Shonithapura and there he was crowned as the King of asuras (demons). Shukracharya initiated Bhandasura with many mantras of mysterious power. As advised by Shukracharya, Bhandasura engaged himself in severe penance, got many boons became very powerful. Mad with the newly gained powers he began to torture the people. Even the three Gods - Hari, Hara and Brahma found him to be intolerable. He even invaded heaven and being impossible to face him all the Gods ran away from heaven and took shelter in riverbanks, forests and mountains in disguised form.

Later, after many years with the advice of Divine sage Narada the destitute Gods engaged themselves in meditation, worship and penance to make the Divine Mother manifest before them. They even got ready to sacrifice their bodies in the blazing fire of Yajna. Shri Bhuvaneshwari in Manidweepa (Island of gems) saw the sufferings and penance of Gods and appeared before them in the bright form of Lalitha Devi, which is the full incarnation of Shri Bhuvaneshwari. Gods of heaven and Thrimurthis built a mahamantapa and a chariot for Shri Bhuvaneshwari with the help of Vishwakarma.

Brahma and other Gods assembled in the Mahamantapa and with just a look at Goddess Shri Mahadevi the things they desired was fulfilled. Goddess boarded her Shri Chakra ornamented with navaparvas. Shri Devi with her large army and assistants advanced in no time and arrived at Shonithapura of Bhandasura and encamped there. The battle raged. Within four days Bhandasura's brothers, nephews, relatives and ministers, army chief and large army died fighting against the army of Shri Mahadevi.

On fifth day Bandasura himself came and fought against Shri Mahadevi and died. All the three worlds again returned to peace and happiness. Shortly afterwards Hari, Hara and Brahma engaged the services of the sculptors Vishwakarma and Maya and got sixteen cities built in the Himalayan region and in other places for the stay of the Divine Mother. All these towns were called Shrinagar and Shri Bhuvaneshwari still lives in these sixteen cities and protects all the worlds from the evil forces.


నైవేద్యం - లడ్డూలు

కావలసిన పదార్ధాలు

శనగపిండి - 1 కప్పు

నూనె - పావుకిలో

జీడిపప్పు : 50 గ్రాములు

పంచదార - 1 కప్పు

నీళ్ళు - 1 కప్పు

తయారు చేసే పద్ధతి

శనగపిండిలో తగినన్ని నీళ్ళు కలిపి ముద్దచేసి, బూందీ తయారు చేసుకోవాలి. ఆ బూందీని మిక్సీలో వేసి మెత్తగా పొడి చేయాలి. ఒక గిన్నెలో నీళ్ళు, పంచదార కలిపి పాకం పట్టుకోవాలి. ఈ పాకంలో బూందీ పిండి వేస్తూ ఉండలు కట్టకుండా కలుపుకోవాలి. ఈ ముద్దను బాగా కలిపి పాలతో కొంచెం తడిచేసుకుంటూ ఉండలు చేస్తే సరి..రాజరాజేశ్వరీ దేవికి నివేదించాల్సిన లడ్డూలు సిద్ధం.